HOMEOPATSKA ZDRAVILA V LEKARNI

  

V Slovenskem homeopatskem društvu že od leta 1992 organiziramo tudi podiplomsko izobraževanje iz homeopatije za farmacevte. Osnovno izobraževanje poteka v obliki vikend seminarjev in obsega 160 učnih ur. Teoretični del izobraževanja je v omejenem obsegu ur skupen z zdravniki in zobozdravniki, poleg tega pa so za farmacevte organizirani še seminarji, na katerih se praktično poučijo o načinu izdelave homeopatskih zdravil.

 

V Sloveniji osnovno izobraževanje iz homeopatije za farmacevte izvaja tudi Lekarniška zbornica Slovenije. Študenti dodiplomskega študija Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani pa lahko od leta 2007 dobijo osnovne informacije o homeopatiji in homeopatskih zdravilih pri predmetu Zdravila v alternativni medicini.

 

Republika Slovenija je leta 1993 pristopila h Konvenciji o izdelavi Evropske farmakopeje ter Protokolu h Konvenciji Sveta Evrope. S tem se je zavezala, da bo na svojem ozemlju sprejela in uveljavila Evropsko farmakopejo, katere del so tudi homeopatska zdravila. Vsi predpisi, ki urejajo področje homeopatskih zdravil v Sloveniji, so usklajeni s predpisi, ki urejajo to področje v Evropski uniji.

 

Predpisovanje, izdelovanje, izdajanje in prodajo homeopatskih zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini ureja Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/2014) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi. V skladu z Zakonom o zdravilih je potrebno tudi za homeopatska zdravila pridobiti dovoljenje za promet, s čimer se preveri in zagotovi njihova varnost, kakovost in učinkovitost. Zakon o zdravilih tudi določa, da se homeopatska zdravila ne smejo izdelovati kot galenska zdravila, lahko pa se izdelujejo kot magistralna zdravila v lekarni.

 

Homeopatska zdravila za uporabo v humani medicini podrobneje ureja Pravilnik o homeopatskih zdravilih za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 94/2008). V skladu z navedenim pravilnikom je bila pooblaščena oseba za izdajanje homeopatskih zdravil, magistralnih homeopatskih pripravkov in galenskih homeopatskih izdelkov magister farmacije z opravljenim strokovnim izpitom in dodatnimi znanji s področja homeopatije. Homeopatska zdravila pa lahko v Sloveniji predpisujejo le osebe, ki imajo diplomo medicinske fakultete in pridobljena znanja iz homeopatije.

 

Novi Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD-1; Uradni list RS, št. 85/2016), ki je začel veljati 27. januarja 2017, v petem odstavku 81. člena določa, da je »pooblaščena oseba za svetovanje in izdajo homeopatskih zdravil magister farmacije z dodatnimi specialnimi znanji homeopatije«. Vsebine dodatnih specialnih znanj na predlog pristojne zbornice ter podrobnejši postopek in pogoje pridobivanja dodatnih specialnih znanj bo določil minister. Določeno je, da se podzakonski predpisi izdajo v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona (op. do 27. julija 2017).

 

Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 86/08, 45/10, 38/12 in 17/14 – ZZdr-2) glede svetovanja pri izdaji zdravil brez recepta določa naslednje:

 

V drugem odstavku 19. člena pravilnika je določeno, da se zdravila brez recepta uporabljajo za odpravljanje blažjih simptomov in zdravstvenih težav.

 

V 20. členu pravilnika so določena področja uporabe zdravil brez recepta, ki se izdajajo v lekarnah in specializiranih prodajalnah: "Zdravila, ki se izdajajo brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah, so lahko zdravila za: (1) ublažitev bolečin v farmacevtskih oblikah za zunanjo uporabo; (2) ublažitev revmatičnih težav v farmacevtskih oblikah za zunanjo uporabo; (3) olajševanje izkašljevanja; (4) ublažitev kašlja; (5) dezinfekcijo ustne votline, kože in sluznic; (6) lajšanje težav zaradi nahoda in prehlada; (7) izboljšanje vitalnosti in odpornosti organizma; (8) lajšanje težav pri vnetju sečnih poti; (9) urejanje in izboljšanje prebave; (10) ublažitev vnetij na koži in sluznicah (tudi antihemoroidaliae); (11) ublažitev težav v menstruacijskem ciklusu ali v menopavzalnem obdobju; (12) ublažitev težav zaradi motenj v perifernem krvnem obtoku; (13) ublažitev želodčnih težav in motenj; (14) zdravljenje in preprečevanje zdravju škodljivih navad; (15) pomoč pri zmanjšanju telesne mase; in (16) druge indikacije, ki jih določi organ, pristojen za zdravila."

 

V 59. členu pravilnika je določena tudi obveznost svetovanja: »Ob vsaki izdaji zdravila na recept ali brez recepta mora pooblaščena oseba uporabniku oziroma prevzemniku svetovati in ga seznaniti s pravilno in varno uporabo zdravila.«

 

Homeopatska zdravila se uporabljajo tudi v veterinarski medicini. Na podlagi Zakona o zdravilih sta bila sprejeta dva podzakonska predpisa: Pravilnik o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini (Uradni list RS, št. 16/2011) in Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravila za uporabo v veterinarski medicini (Uradni list RS, št. 101/2009).

 

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je 30. marca 2011 izdala prva petletna dovoljenja za promet za 17 homeopatskih zdravil v potencah od C6 do C200. Trenutno je registriranih 80 homeopatskih zdravil. Seznam homeopatskih zdravil, ki so pridobila dovoljenje za promet, je na voljo tudi v Centralni bazi zdravil.

 

Od aprila 2011 so tako homeopatska zdravila na voljo v lekarnah v vseh 27 državah članicah Evropske unije. Slovenija je bila edina, ki do 30. marca 2011 ni izdala niti enega dovoljenja za promet s homeopatskimi zdravili.

 

Ker pri izdaji oz. prodaji homeopatskih zdravil le v Sloveniji veljajo strožje določbe kot za ostala zdravila za uporabo v humani medicini (saj jih lahko izdaja oz. prodaja le magister farmacije z dodatnimi specialnimi znanji homeopatije in ne tudi ostali farmacevtski strokovni delavci), so homeopatska zdravila dostopna le v nekaterih naših lekarnah, samo ob določenih dnevih ali urah. Veliko ljudi se ravno zaradi tega, še vedno raje odloči za nakup homeopatskih zdravil v sosednjih državah.

 

Slovenija je edina država članica Evropske unije, v kateri zdravnik, ki je v skladu z Zakonom o zdravilih edini pooblaščeni predpisovalec zdravil za uporabo v humani medicini, ne sme predpisovati homeopatskih zdravil, ker ne sme zdraviti s homeopatijo. V skladu z Zakonom o zdravniški službi zdravniku, ki zdravi s homeopatijo, Zdravniška zbornica Slovenije ne izda oziroma začasno odvzame dovoljenje za delo oziroma licenco.

 

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), katere članica je tudi Slovenija, je februarja 2010 izdala strokovne smernice za izdelavo homeopatskih zdravil – Safety issues in the preparation of homeopathic medicines.